Pri­va­cy policy

Algemeen

G&V ENERGY GROUP NV (hierna ‘G&V Energy Group’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

We verwerken je persoonsgegevens overeenkomstig de Richtlijn 1995/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, of elke wijzigende Europese verordening met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsook de toepasselijke wet met betrekking tot nationale omzetting (tezamen de ‘privacywetgeving’), en dit privacybeleid.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?                                          

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2B van dit privacybeleid) verwerken.

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze klanten in relatie tot verwerking van de tankbeurten en alle gerelateerde diensten en producten verleend door G&V Energy Group en/of haar verbonden bedrijven, alsook op de persoonsgegevens van de eindgebruikers die – via hun relatie met onze klant (bijvoorbeeld: werknemers, medewerkers, agenten, etc.) – gebruik maken van deze G&V Energy Groupdiensten en producten.

Dit privacybeleid is verder ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren, winkelpunten, stations, websites, gebruik maakt van onze mobiele apps, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of event, of op andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

A. Definitie.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle gegevens waarmee je een natuurlijke persoon kan identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren,   archiveren,   wissen   of   uiteindelijk   vernietigen   van   die   gegevens.

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van business klanten is enkel aan de orde indien de business klant een natuurlijke persoon is, of - indien de business klant een rechtspersoon is - dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de business klant verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

B. Verwerkingsverantwoordelijke.

G&V Energy Group NV en/of één van zijn gerelateerde bedrijven - vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

0838.523.626 en waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 8520 Kuurne (België), Harelbeeksestraat 120 - is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens in het kader van dit privacybeleid. Dit betekent dat G&V Energy Group het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. Dit neemt niet weg dat je een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers die je toelaat gebruik te maken van je G&V Energy Group producten en diensten (zie punt 2C van dit privacybeleid).

C. Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van eindgebruikers.

‘Indien je als klant, eindgebruiker, werknemer, medewerker, agent, etc… gebruik maakt van de door G&V Energy Group aangeboden producten en/of diensten die onder toepassing van dit privacybeleid vallen (daarin begrepen, maar niet beperkt tot de CAPScard- en CAPS Online-diensten), dan heb je daarbij de volgende verantwoordelijkheden:

 • je moet de eindgebruikers adequaat informeren dat G&V Energy Group, door hun gebruik van de door G&V Energy Group aangeboden producten en/of diensten, hun persoonsgegevens zal verwerken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de CAPScard Algemene Gebruiksvoorwaarden);
 • je moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers verkrijgen vooraleer hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan G&V Energy Group om te worden verwerkt in het kader van de G&V Energy Group-producten en/ofdiensten die je hen toelaat te gebruiken;
 • je mag de G&V Energy Group-producten en/of diensten niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving, noch om op onwettige wijze jezelf toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van de eindgebruikers;
 • je moet alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de eindgebruikers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren.
 • je mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan resulteren in enige overtreding van die privacywetgeving

D. Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van diensten van derden.

Via onze G&V Energy Group producten en diensten kan je ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, heeft G&V Energy Group geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk voor. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed na te lezen.

3. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

A. De persoonsgegevens die je met ons deelt.

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een (online) bestelformulier invult, je ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd of een G&V Energy Group app downloadt), elektronisch (bijvoorbeeld bij het uitlezen van je e-ID wanneer je een contract afsluit) of mondeling (bijvoorbeeld in één van de G&V Energy Group stations).

B. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen.

Wij wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten (bijvoorbeeld een tankkaartnummer, een e-mailadres, een IP-adres, een telefoonnummer, klantennummer, logincode(s) en wachtwoorden). Daarnaast registreren onze systemen ook persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens jouw gebruik van onze producten en diensten (bijvoorbeeld de tankbeurten die je hebt gedaan of het beeldmateriaal van de tankbeurten dat gekoppeld is aan je tankbeurt).

C. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden.

Wij verkrijgen kredietwaardigheidsanalyses van kredietcontroleurs of tankgegevens die we van partnernetwerken ontvangen om de transacties correct te kunnen factureren en controle te doen van de aan- en verkopen.

D. Categorieën persoonsgegevens.

De door G&V Energy Group verzamelde en verwerkte persoonsgegevens omvatten de volgende informatie:

 • Identificatiegegevens: dit zijn persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zoals door jou verstrekt of door G&V Energy Group gegenereerd wanneer je onze diensten of producten gebruikt : bijvoorbeeld je voor- en achternaam, professionele e-mailadres, fax- en telefoonnummers, taalkeuze, de onderneming waartoe je behoort, login, wachtwoord, toegangsrechten en log files in verband met online diensten, kopie van de voorzijde van je identiteitskaart, en voor zover van toepassing, je facturatie- en betalingsgegevens (met inbegrip van de gegevens in verband met je kredietwaardigheid) betreffen en de noodzakelijke informatie die we nodig hebben voor het leveren van de specifieke diensten die je gebruikt.
 • Verbruiksgegevens: dit zijn persoonsgegevens met betrekking tot je gebruik van de G&V Energy Group diensten en producten:
  • Tankstation met CAPScard: soort voertuig, het plaatnummer van het voertuig, de tankinhoud, soort brandstof, frequentie, data en plaatsen van tankbeurt, enz. Voor alle duidelijkheid, je erkent dat verbruiksgegevens alleen persoonsgegevens verwerkt door G&V Energy Group zijn wanneer enkel jij – als klant van G&V Energy Group – de natuurlijke persoon bent die de CAPScard persoonlijk gebruikt.
  • In alle andere gevallen zijn de gegevens inzake het gebruik en het wagenpark die betrekking hebben op de door jou bestelde CAPScards, geen persoonsgegevens verwerkt door G&V Energy Group. Elke CAPScard heeft een uniek referentienummer. G&V koppelt de Verbruiksgegevens aan de relevante CAPScards (soort voertuig, soort brandstof, kentekenplaat, frequentie, data en plaatsen van tankbeurt, enz.). De klant kan dan het referentienummer van een CAPScard (en de bijhorende verbruiksgegevens) koppelen aan het geïdentificeerde lid van zijn personeel dat er gebruik van maakt.Gelet op wat voorafgaat, is G&V niet verantwoordelijk voor de wijze waarop, noch voor de doeleinden waarvoor de klant de Verbruiksgegevens verwerkt.
  • Tankstation zonder CAPScard: soort brandstof, datum en plaats van tankbeurt, hoeveelheid en prijs van de aangekochte brandstof.
  • Shops en carwash: informatie over de door jou bestelde artikelen en/of diensten mogelijke voordelen/kortingen.
 • Contactinformatie Online :dit zijn de persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je via het online contactformulier of op enige andere wijze een vraag aan G&V Energy Group wilt stellen: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van je bericht.
 • Locatiegegevens: de verzamelde gegevens kunnen eveneens locatiegegevens bevatten. Deze laatsten worden gedefinieerd als alle gegevens die worden verwerkt in een elektronisch communicatienetwerk of door een elektronische communicatiedienst die de geografische positie van het apparaat van een eindgebruiker van een publieke elektronische communicatiedienst aanduidt. De verwerkte locatiegegevens geven aan met welke zendmast of WIFIpunt je mobiele toestel of tablet in verbinding staat. Door onze applicatie Fuelfinder APP te downloaden en te installeren, stem je in met de verwerking van je locatiegegevens met het oog op het verstrekken van de G&V Energy Group diensten, zoals de verificatie van de lokalisatie van de gebruiker om het dichtstbijzijnde tankstation aan te geven. De locatiegegevens zullen niet verwerkt worden (i) voor een duurtijd die langer is dan nodig voor de doelstelling, noch (ii) voor andere doeleinden dan degene beschreven in dit privacybeleid. Je hebt het recht om je toestemming met betrekking tot de verwerking van je locatiegegevens te allen tijde in te trekken door de functie geolokalisatie op je apparaat uit te schakelen. G&V Energy Group informeert je echter dat dit de correcte verstrekking van de diensten en/of de doeltreffendheid van de Fuelfinder APP met betrekking tot bepaalde functies gebaseerd op de lokalisatie kan aantasten.

4. Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

A. Proportionele verwerking.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen- bv beeldmateriaal bij het tanken van rode diesel.
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

B. Onze verwerkingsactiviteiten.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen. Alle informatie die wij in deze precontractuele fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt.
 • Om je de beste service aan te bieden en je te informeren over je gebruiksmogelijkheden.
  • Wij gebruiken je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je producten en diensten en voor onze klantenadministratie en geschillenbeheer. Bovendien kan G&V Energy Group de persoonsgegevens verwerken teneinde het gebruik van de diensten en producten te monitoren, het gebruik ervan te analyseren, uitbreidingen of nieuwe functies te ontwikkelen die de diensten en producten verbeteren en marktstudies uit te voeren.
 • Als jij toestemt in het gebruik van je persoonsgegevens voor commerciële en publicitaire communicatie-doeleinden, zal G&V Energy Group je persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor jij toestemming hebt verleend tot aan de intrekking van je toestemming. Met je toestemming, kan G&V Energy Group commerciële en reclamecommunicatie over G&V Energy Group, haar verbonden bedrijven, en zijn producten/diensten sturen naar het e-mailadres dat jij aan G&V hebt meegedeeld. Indien jij wenst dat je persoonsgegevens niet meer verwerkt worden voor commerciële en publicitaire communicatie-doeleinden, heb je het recht om je toestemming in dit verband, op elk moment, gratis en zonder opgave van reden, in te trekken. De procedure die in een dergelijk geval dient te worden gevolgd, wordt beschreven in punt 7 van dit privacybeleid.
 • Om fraude en inbreuken te bestrijden
  • Afhankelijk van de G&V Energy Group producten en/of diensten waar je voor kiest, zullen wij ook je kredietwaardigheid toetsen. Wij voeren deze controle uit om te voorkomen dat je verplichtingen met ons aangaat die je financieel niet kunt dragen. Ook willen we voorkomen dat de rekeningen van G&V Energy Group onbetaald blijven. Daarvoor kunnen we informatie opvragen bij interne en externe databanken, zoals reeds onder punt 3 van dit privacybeleid toegelicht.
 • Om ieders veiligheid te garanderen.
  • In en rond onze kantoren, winkelpunten en stations kan je worden gefilmd of gefotografeerd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer kunnen worden te voorkomen (wij signaleren de aanwezigheid van camera’s met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de betreffende overheden mee te delen.

C. Geautomatiseerde besluitvorming.

G&V Energy Group neemt geen automatische besluitvorming – al dan niet op basis van profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou of waarbij zulk besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij:

 • dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van jouw overeenkomst (bijvoorbeeld kredietwaardigheidscontrole of blokkeren van de diensten bij niet- betaling);
 • dit door de wetgeving is vereist (bijvoorbeeld voor het opsporen van belastingfraude); of
 • we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

 1. Onze technische en organisatorische maatregelen.

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren als, in onze stations, onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan. Wij doen beroep op gespecialiseerde personen die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, en toegangscontroles voor onze werknemers. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de privacywetgeving voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

De software op onze producten wordt voortdurend up-to-date gehouden. Daarnaast bieden we je enkele veiligheidsinstellingen aan die je zelf kan beheren, zoals: een paswoord of pincode voor toegang tot je gegevens.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

A. Datatransfers.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij,

 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan onze handelsagenten, de zelfstandige techniekers die ons netwerk onderhouden en de (externe) klantendienst-medewerkers die onze klanten dagelijks bijstaan. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor G&V Energy Group je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.
 • Er een wettelijke verplichting is. Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor G&V Energy Group of de betrokken derde. Zo kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waar we mee samenwerken in het kader van een specifieke actie (bv samen met partner-netwerken). In ieder geval, neemt G&V Energy Group maatregelen teneinde de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te behouden en deze te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. G&V Energy Group zal je persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van het publiek.

Je stemt eveneens in met het doorgeven door G&V Energy Group van je persoonsgegevens

(i) aan haar verbonden bedrijven voor de bovengenoemde doeleinden en (ii) in geval van verkoop of overdracht, door G&V Energy Group, aan een derde, van het geheel of een deel van haar activiteiten of activa

Voor zover het doorgeven van de persoonsgegevens betreft naar landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet heeft bepaald dat deze een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, zal G&V Energy Group erop toezien dat maatregelen worden genomen overeenkomstig de privacywetgeving.

7. Hoe bepaal je welke persoonsgegevens we voor commerciële doeleinden mogen gebruiken?

 • Opt-out voor direct marketing.

Wil je geen enkele vorm van commerciële communicatie ontvangen? Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing- doeleinden. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met de G&V Energy Group klantendienst op het e-mailadres privacy@g-v.be en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail deactiveren.

Let wel: het feit dat je van ons geen commerciële communicaties meer wenst te ontvangen, doet uiteraard geen afbreuk aan ons recht om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

8. Wat zijn je privacy-rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

A. Overzicht van je privacy-rechten.

 • Je recht van inzage
  • Je hebt het recht om op ieder ogenblik van G&V Energy Group te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van je privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.
  • Je hebt ook het recht om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. G&V Energy Group kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt.
 • Je recht op verbetering van persoonsgegevens
  • Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis of de wijziging van je e-mailadres. Je hebt het recht op gegevens-wissing (het ‘recht om vergeten te worden’)
 • Je hebt het recht om in de volgende gevallen, je persoonsgegevens te laten verwijderen:
  • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of op een ander manier verwerkt door G&V Energy Group;
  • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar G&V Energy Group zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
  • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door G&V Energy Group;
  • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
  • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.
   • Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten en de Staatsveiligheid verplicht zijn om gegevens te bewaren. (bijvoorbeeld : transacties van onze klanten gedurende 12 maanden te bewaren). Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.
  • Je recht op beperking van de verwerking
   Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
   • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die G&V Energy Group in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
   • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;

Wat betreft je recht van bezwaar in het kader van direct marketing, zie punt 7 van dit Privacybeleid.

B. Praktisch.

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart).

Zijn er kosten aan verbonden? Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

In welk formaat ontvang ik een antwoord? Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens met twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wat indien G&V Energy Group geen gevolg geeft aan mijn verzoek? Wij zullen jou in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter.

9. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Soms kan de termijn lang zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor minimaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot minimaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende de hierboven vermelde wettelijke periodes na beëindiging van het contract worden gebruikt voor administratieve doeleinden.

10. Onze websites en apps.

Als je onze websites bezoekt en onze apps gebruikt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Je IP-adres, het type en de taal van je browser, de software, je besturingssysteem, het type en het merk van apparatuur die je gebruikt tijdens de verbinding met onze websites en apps, de tijd van je websitebezoek of appgebruik en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze websites en apps onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie over de cookies vind je in punt 11 van dit privacybeleid.
 • Indien onze apps gebruikmaken van je locatie, dan geven wij jou informatie hierover en de keuze om deze locatieservices in of uit te schakelen zoals beschreven in punt 3.D van huidig privacybeleid.

De persoonsgegevens die wij via onze websites en apps verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt: Om onze online diensten aan jou te kunnen leveren (bijvoorbeeld het aanvragen van nieuwe tankkaarten) en om met jou te communiceren,

om je vragen te beantwoorden, om je te benaderen met aanbiedingen en informatie over andere producten of diensten van G&V Energy Group.

11. Cookiebeleid.

A. Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur. Voor een compleet overzicht kan je websites zoals www.allaboutcookies.org raadplegen.

G&V Energy Group gebruikt cookies om:

 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen.

B. Welke soorten cookies gebruiken we?

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen er voor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten (zoals je privacy-instellingen) kan gebruiken.
 • Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de G&V Energy Group websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

12. Hoe kan ik G&V Energy Group contacteren?

Indien je de G&V Energy Group klantendienst wil bereiken in relatie met dit privacybeleid (bijvoorbeeld om je privacy-instellingen aan te passen), dan kan dat enkel schriftelijk. Alle informatie over de G&V Energy Group klantendienst, alsook over onze G&V Energy Group winkelpunten, vind je hier terug: https://www.g-v.be.

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je mailen naar privacy@g-v.be .

13. Blijf op de hoogte van aanpassingen.

G&V Energy Group kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van G&V Energy Group. De laatste versie kan steeds geraadpleegd worden via onze websites www.g-v.be en www.caps.be

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing op specifieke G&V Energy Group producten en diensten voorrang op dit privacybeleid.

14. Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit.

Wanneer jij van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de privacywetgeving, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waarin je je gewone verblijfplaats of werkplek hebt, of de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. De Belgische toezichthoudende autoriteit is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.