Alge­me­ne voorwaarden

Voorwerp en definities 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de tankkaarten, uitgegeven door G&V Servicestations NV – vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461.054.460 en waarvan de zetel is gelegen te 8790 Waregem (België), Vredestraat 53 – of één van de met haar verbonden ondernemingen, hierna ‘G&V’, zoals, de CAPS Fuelcard, de CAPS Routex Combi card, de CAPS Prepaid card en CAPS Hybrid card  samen of elk afzonderlijk hierna genoemd “CAPScard(s)”, “kaart”, of “tankkaart(en)”’. Met de CAPScard kunnen specifieke producten door G&V worden geleverd (hierna de “Producten”). 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen G&V en u of de vennootschap die u vertegenwoordigt (‘Klant’), in het kader van uw gebruik van de CAPScard.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van de Klant, van toepassing op alle offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen, en overeenkomsten tussen G&V en de Klant. Deze voorwaarden sluiten de andere toepasselijke voorwaarden van G&V niet uit, zoals haar factuurvoorwaarden of voorwaarden terzake het gebruik van specifieke diensten bij de CAPScard (zoals de Virtual Fuel Card, die wordt geregeld in afzonderlijke voorwaarden).

Door het aanvragen van een CAPScard erkent de Klant deze voorwaarden expliciet te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn op de website van CAPS consulteerbaar via www.caps.be. 

CAPScards worden, behalve indien G&V dat anders beslist, enkel uitgegeven aan ondernemingen. Door het aanvragen van een CAPScard, erkent en garandeert u dat u handelt als onderneming/handelaar of in naam en voor rekening van een handelsvennootschap. Indien u de vennootschap die u beweert te vertegenwoordigen, niet kan verbinden, zal u hoofdelijk met deze gehouden zijn, voor en in het kader van het gebruik van de CAPScard. 

CAPScard gebruik

De afspraken onder deze hoofding zijn van toepassing op alle CAPScards. 

De CAPScard, wordt ter beschikking gesteld aan de Klant met als doel er producten en services mee af te nemen, maar blijft eigendom van G&V en kan niet overgedragen worden aan derden zonder voorafgaandelijke toelating van G&V.

Een nieuwe CAPScard wordt geactiveerd op de door G&V aangegeven manier en pas nadat de aangegeven stappen zijn ondernomen door de Klant (hetzij de gebruiker hetzij de fleetmanager).

Aan iedere CAPScard wordt een gebruikslimiet per dag, per week en per maand toegekend. Indien een van deze limieten werd overschreden dan stopt automatisch de tankbeurt, behalve indien de faciliteiten op het tankstation dit niet toelaten.

Aan iedere Klant wordt ook een kredietlimiet toegekend, die op soevereine beslissing van G&V steeds kan worden aangepast, indien zij meent dat daar reden toe is.

De tankkaart is kosteloos, maar bij vervanging wegens verlies, diefstal of beschadiging behoudt G&V zich het recht een vergoeding van € 10 (excl BTW)/kaart aan te rekenen. De Klant verbindt zich er toe een teruggevonden kaart te melden bij G&V en deze pas te gebruiken na activering door G&V.

Voor de CAPS Routex Card wordt een maandelijkse vergoeding van € 4 (excl BTW) aangerekend voor het ter beschikking stellen van de kaart (zelfs indien ze niet werd gebruikt). Ingeval de Klant deze kaart geldig annuleert, valt deze maandelijkse vergoeding weg, dit nadat G&V de Klant, per mail, ontvangst bevestigde van de bedoelde annulatie. 

Iedere CAPScard  is voorzien van een pin- en mastercode, die worden meegedeeld aan de Klant. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de correcte interne verdeling van deze codes. De Klant verbindt zich ertoe de CAPScard niet aan andere personen uit te lenen en de codes strikt geheim te houden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de gevolgen die uit het gebruik van de codes en/of de CAPScard kunnen voortvloeien, met vrijwaring ten opzichte van G&V. Is bv absoluut te vermijden bij codes: Pincode bewaren bij de kaart, zichtbaar ingeven op een terminal, codes doorgeven, … Indien een niet geautoriseerd persoon gebruik maakt van de CAPScard, is enkel de Klant hiervoor aansprakelijk en kan G&V niet aansprakelijk worden gesteld.

De Klant vrijwaart G&V van alle eventuele klachten die in dit geval uit het misbruik van de CAPScard kunnen voorkomen.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de CAPScard en zal de nodige maatregelen treffen om verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de codes en/of de CAPScard te voorkomen. Dit houdt ook in dat de Klant hiermee erkent dat hij alle transacties van de aan hem toegekende tankkaarten zal betalen zelfs in geval van verlies of diefstal. De Klant dient G&V onmiddellijk op de hoogte te brengen bij verlies of diefstal van de CAPScard. Na schriftelijke ontvangst door G&V van de melding van het verlies of diefstal blijft de Klant aansprakelijk voor de betaling van de met de CAPScard gedane transacties, dit echter, voor verrichtingen na de ontvangst door G&V van het bericht over het verlies, niet langer dan 24 uur bij de bedoelde verrichtingen binnen België en 48 uur bij de bedoelde verrichtingen buiten België. Ingeval de aangegeven periode van 24, respectievelijk 48 uren lopen op zaterdagen, zondagen of feestdagen, worden zij tijdens deze dagen geschorst. 

De bepalingen van het boek VII van het wetboek economisch recht (WER) is niet op verhoudingen tussen de Klant en G&V van toepassing, en in elk geval, indien van toepassing, is de inhoud van de artikelen VII.30, § 1, VII.32, § 3, VII.33, VII.42, VII.44, VII.46 en VII.47, VII.50, VII.55/3 tot VII.55/7 WER, ook na wetswijzigingen of eventuele hernummering van de wetsartikelen, in het geheel niet van toepassing  op de betrekkingen tussen G&V en de Klant, evenmin als de andere bepalingen die verplichtingen opleggen aan G&V, en deze worden in de grootst toegelaten wettelijke mate uitgesloten of beperkt. De gebruiker van de betalingsdienst (de Klant) draagt onder meer, doch niet hiertoe beperkt, alle risico’s verbonden aan niet-toegestane betalingstransacties, waaronder, doch niet beperkt tot, deze mogelijk gemaakt door skimming of andere frauduleuze technieken. De termijn in VII.41 WER wordt ingekort naar één maand. De Klant is dan ook gehouden binnen de maand na een niet-toegestane transactie, dit te melden aan de uitgever van de kaart.

De Klant en de gebruikers zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het zich in kennis stellen van, en het op eigen kosten naleven van, de van toepassing zijnde wetgeving. G&V heeft geen adviesplicht ter zake. Zonder limitatief te zijn, indien het tanken van een bepaald product wettelijk gezien attestatie van de gebruiker vereist, dan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dergelijke attestatie op eigen kosten te behalen, en is enkel de Klant verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen teneinde te garanderen dat enkel gebruikers die de nodige attesten hebben bekomen dit product kunnen tanken. G&V kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of kosten geleden door de Klant, de gebruiker, of derden, of voor boetes of andere sancties wettelijk opgelegd aan de Klant of de gebruiker, indien te wijten aan het niet naleven van de toepasselijke wetgeving, hierin begrepen (niet-exhaustief) het niet bezitten van de nodige attestaties. De Klant zal G&V op eerste verzoek ten volle vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, boetes, vorderingen, verliezen, kosten en aansprakelijkheden geleden/opgelopen door G&V als gevolg van het niet voldoen aan deze bepaling door de Klant of diens gebruikers.

Gebruik specifieke CAPScards 

De afspraken hieronder hebben betrekking op de specifieke CAPScards, hierna aangeduid. De algemene gebruiksvoorwaarden blijven ook onverminderd van toepassing, op de bedoelde kaarten. 

De CAPS Fuelcard, CAPS Prepaid card en CAPS Hybrid card blijven 60 maanden geldig en dit tot het einde van de maand die op de kaart vermeld staat onder het formaat MM/YY. De CAPS Routex Card blijft 36 maanden geldig en dit tot het einde van de maand die op de kaart vermeld staat onder het formaat MM/YY. De transacties verricht met de Routex zijde van de CAPS Routex worden steeds aangerekend aan de pompprijs van het station. Transacties met de CAPS Routex Combi Card worden zoveel als redelijkerwijze mogelijk gefactureerd per land, en, indien redelijkerwijze mogelijk voor G&V, volgens de BTW reglementering van toepassing in de landen waar de tankbeurten plaatsvinden, voor zover deze bekend is aan G&V en G&V over de vereiste informatie van de Klant beschikt in dat land.

Ter aanvulling van de CAPS Fuel Card kan de Klant inschrijven op de Virtual Fuel Card, indien deze wordt aangeboden, en waar specifieke voorwaarden van op toepassing zijn die afzonderlijk zullen meegedeeld worden of kunnen worden geconsulteerd op de website www.caps.be. 

 

Tanken van specifieke Producten 

LNG

De Klant weet en erkent dat het tanken van LNG (Liquified Natural Gas = vloeibaar gas) ernstige veiligheids,- en gezondsheidsrisico’s met zich mee brengt, en dat dit enkel kan gebeuren met strikte naleving van de regelgeving terzake, de veiligheidsvoorschriften (ondermeer, maar niet beperkt tot deze, zichtbaar op de site waar getankt wordt) en de hoogste professionele standaarden en voorzichtigheidsnormen. De Klant garandeert dat de personen die voor haar LNG tanken, de juiste scholing hiertoe hebben ontvangen en dat zij weten dat zij deze voorschriften en normen moeten naleven en deze ook voldoende kennen. 

De Klant garandeert ondermeer dat de personen die voor haar LNG tanken over het vereiste certificaat voor het tanken van vloeibaar methaan beschikken, zoals van toepassing op het ogenblik van het tanken. Ook indien het bezit van dit certificaat niet verplicht zou zijn, beveelt G&V ten zeerste aan dat er toch wordt over beschikt of dat minstens een gelijkaardige opleiding wordt gevolgd door diegenen die LNG tanken, dit wegens de veiligheidsrisico’s die aan het tanken van LNG verbonden zijn. 

G&V kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het tanken van LNG met haar tankkaarten, al dan niet op de stations die zij uitbaat, en dit vooral niet, maar niet hiertoe beperkt, indien er wordt getankt door onopgeleide, of onbekwame personen of de veiligheidsvoorschriften niet worden gevolgd. De Klant zal G&V vrijwaren indien zij toch zou worden aangesproken door de personen die LNG tanken of derden, in dat kader.

In het kader van het voorgaande, garandeert de Klant ondermeer (maar niet hiertoe beperkt) dat hij en de personen die voor hem  LNG tanken bij het tanken van LNG te allen tijde de nodige en afdoende veiligheidskledij dragen, meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot gesloten, hoge schoenen, lange broek, lange mouwen, cryogenic handschoenen, gezichtsbeschermers (veiligheidsbrillen volstaan niet) en dat ze goede kennis hebben van het voertuig waarin zij LNG tanken (zoals, maar niet beperkt tot, de plaats van de verbindingen, brandstof kleppen, drukmeters en de ontluchtingsprocedure…).

Elektrisch 

Het laden van EV is een optionele dienst van de CAPS Fuel Card en de activatie van het product dient aangevraagd te worden, waarna er hiervoor een maandelijkse abonnementskost van € 4 (excl BTW/per kaart) wordt aangerekend (zelfs indien de dienst niet gebruikt wordt). Laden kan op het derdennetwerk (het laatste netwerk kan steeds opgevraagd worden bij G&V) en het eigen netwerk van G&V. Het netwerk omvat laadpalen met verschillende laadcapaciteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan welk type laadpaal geschikt is voor zijn wagen(park) en G&V kan hier niet voor worden aangesproken. 

De kost van elektrische laadbeurten (€/kWh) verschijnt op de gebruikelijke G&V factuur, eventuele roaming fee en abonnementskosten worden één maal per maand gefactureerd. Detail van deze kosten kunnen steeds worden opgevraagd bij sales@g-v.be.

De kost van de laadbeurten op het derdennetwerk wordt bepaald door de lokale operatoren van de laadpalen. Deze tarieven liggen vast en variëren naargelang de oplaadsnelheid AC/DC en locatie. Ze worden niet door G&V bepaald en zijn niet vatbaar voor onderhandeling. De informatie van de operator van de laadpaal omtrent het verbruik van de klant alsook de gehanteerde tarieven zijn bindend. Voor deze dienstverlening rekent G&V een roaming fee. Eventuele rotatietarieven, parkingfees & startkosten worden één op één doorgerekend. Het laatste overzicht van deze kosten kan worden opgevraagd bij sales@g-v.be

G&V is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie door de partner uit haar derdennetwerk, noch voor de beschikbaarheid of werking van deze elektrische laadpalen, noch voor de schade die zou ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze laadpalen. 

Gasolie extra 

Het gebruik ervan kan enkel dienen voor de wettelijke toegelaten motoren, en niet voor wegvoertuigen. G&V is niet aansprakelijk voor niet toegelaten gebruik. De Klant zal G&V vrijwaren ingeval zij in dat kader zou worden aangesproken. Indien een Klant Gasolie extra wenst af te nemen bij G&V dient zij dit vooraf schriftelijk, per mail, aan te vragen. 

Blokkering van CAPScard door Klant

De CAPScard kan door de Klant worden geblokkeerd, op de volgende wijze en in de volgende omstandigheden:

  • via de daartoe voorziene manier via het online systeem, waarbij de blokkering gebeurt uiterlijk 4 uren nadien, 
  • via een schriftelijke kennisgeving, waarvan de ontvangst door ons zal worden bevestigd. 

Blokkering van CAPScard door G&V 

De CAPScard wordt door G&V automatisch geblokkeerd, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden of schade van haar kan worden gevorderd, bij volgende gevallen: 

  • indien drie maal een foutieve code werd ingetikt, waarna zij na 24 uren wordt gedeblokkeerd 
  • indien de tanklimiet of kredietlimieten werden bereikt.

In bovenstaande gevallen wordt de kaart automatisch geblokkeerd, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de Klant. 

G&V heeft tevens het recht zonder motivering, met onmiddellijke ingang, en zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, de kaarten te blokkeren en/of definitief in te trekken en de samenwerking met de Klant stop te zetten, dit ingeval van (i) geweigerde domiciliëring, (ii) laattijdige of geweigerde betaling, (iii) collectieve schuldenregeling of enige maatregel onder boek XX van het Wetboek Economisch Recht, (iv) indien de verzekeraar van G&V aangeeft het door G&V aan de Klant verleende krediet bij het gebruik van de tankkaart(en), wegens om het even welke reden, niet meer te willen/kunnen verzekeren (v) indien het eigen vermogen van de Klant is aangetast en bijvoorbeeld, doch niet beperkt hiertoe, is gedaald tot onder haar kapitaal of vermogen (vi) indien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de Klant haar schulden niet zal kunnen voldoen (vii) wanneer een Capscard meer dan 6 maanden niet wordt gebruikt (viii) wanneer G&V misbruik of fraude vermoedt ….

G&V kan ten allen tijde met een gemotiveerd verzoek de CAPScard terugvorderen of omwisselen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

G&V behoudt zich, onverminderd het voorgaande, het recht voor, - naar eigen goeddunken en zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld – Klanten die zich aanbieden (voor registratie) bij een specifieke dienst te weigeren op objectieve gronden, hierin begrepen (niet-exhaustief) indien het in redelijkheid vermoedt dat de bewuste Klant zich schuldig maakt aan inbreuken op van toepassing zijnde wetgeving of frauduleuze praktijken, of indien enige associatie met dergelijke Klant de reputatie van G&V zou kunnen schaden.

Factuur en inning 

De transacties worden, inzoverre mogelijk, periodiek gefactureerd volgens afspraak met de Klant. Laadtransacties worden in de regel op het eind van de maand volgend op de transactie gefactureerd.  De standaard betalingstermijn is, behoudens andere schriftelijke afspraken met de Klant, 7 dagen na factuurdatum via domiciliëring. De algemene verkoopsvoorwaarden van G&V, die worden meegedeeld bij de factuur, zijn, met uitsluiting van enige voorwaarden van de Klant van toepassing op de verkopen.

De factuur wordt opgemaakt op basis van de transacties en het detail van deze transacties wordt, indien afgesproken, per tankkaart weergegeven op de bijlage van de factuur.

De facturen zijn betaalbaar op vervaldatum via automatische incasso en hiervoor wordt door de Klant een Europees Domiciliering mandaat (SEPA)  getekend, dat aan G&V de toestemming geeft om op regelmatige basis het bedrag van de factuur op te vragen bij de bank die het mandaat beheert.

De Klant verbindt er zich toe voldoende fondsen ter beschikking te stellen zodat de debet-opdrachten kunnen uitgevoerd worden.

Het versturen van de factuur en bijlage gebeurt standaard per e-mail. Indien de Klant zijn factuur via post wil ontvangen dan behoudt G&V zich het recht een administratieve kost aan te rekenen van € 5 (excl BTW) per factuur.

Optionele diensten

Indien de Klant gebruik maakt van optionele diensten die G&V aanbiedt, zoals ondermeer, maar niet beperkt tot, CAPS Online, of Alerting System, betalen bij toegelaten partners (bv parkeerplatformen, tunnels..) verbindt hij zich er toe deze gegevens, waaronder de login en paswoorden, niet aan andere personen uit te lenen en deze strikt geheim te houden. G&V kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor misbruik van de logins of paswoorden, en de Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de bedoelde diensten.

Website- en appgebruik 

De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee G&V zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat G&V niet aansprakelijk is voor enige schade door het gebruik van haar websites of het internet als gevolg van voormelde risico’s. 

G&V kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van G&V houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma’s of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

G&V kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ter beschikking gegeven informatie en de vastgestelde onregelmatigheden, via de optionele diensten die zij aanbiedt, noch voor onregelmatigheden die bijvoorbeeld niet tijdig uit het alerting systeem zouden blijken of geïdentificeerd worden. 

Geldigheid en wijziging van deze voorwaarden

Indien een bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de algemene gebruiksvoorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van deze voorwaarden het dichtst benadert.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens 

De aanvraag en/of het gebruik van de CAPScard vereisen de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de vertegenwoordiger en contactpersonen van de Klant. De Klant verbindt zich ertoe de klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde G&V toe te staan een correcte dienstverlening te bieden. 

De bescherming van de persoonsgegevens van de vertegenwoordiger en contactpersonen van de Klant is uitermate belangrijk voor G&V. G&V zal dan ook zo goed als mogelijk deze beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de vertegenwoordiger en contactpersonen van de Klant waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van de persoonsgegevens. 

G&V verwerkt de persoonsgegevens van de vertegenwoordiger of contactpersoon van de Klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in haar privacyverklaring, die online is te raadplegen, op de website van G&V, www.g-v.be. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. In de privacy verklaring van G&V kan de vertegenwoordiger of contactpersoon van de Klant meer informatie terugvinden over o.a. zijn rechten, welke gegevens er verzameld worden en hoe die gebruikt worden, alsook informatie betreffende de bewaartermijn van het delen van zijn persoonsgegevens e.v. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op het gebruik van de Capscard en de eventuele optionele diensten. Elk geschil over de uitvoering of de geldigheid van deze voorwaarden of de verhouding tussen G&V en de Klant zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van G&V.